Pirkimo ir pardavimo sąlygos


1. Bendrosios nuostatos
Šios naudojimosi taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja naudojimąsi interneto svetainės hg-art.eu (toliau – svetainė) teikiamomis paslaugomis, informacija bei e-parduotuve, svetainės kūrėjų bei registruotų vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę.
Šios taisyklės taikomos visiems interneto svetainės lankytojams, norintiems naudotis svetainės paslaugomis.

2. Registracija svetainėje
Kiekvienas prisiregistravęs svetainės lankytojas turi teisę laisvai naudotis visomis svetainės paslaugomis. Informacija apie tai, ar paslauga yra mokama, pateikiama pačioje svetainėje.
Registracija svetainėje yra nemokama.

3. Mokamos paslaugos
Svetainės kūrėjai turi teisę savo nuožiūra nustatyti bei keisti mokamų paslaugų ir e-parduotuvėje parduodamų prekių sąrašą, kainas bei apmokėjimo sąlygas.
Pirkdamas mokamas svetainės paslaugas arba prekes, asmuo yra pats atsakingas už teisingų savo duomenų pateikimą registracijos formose bei šių duomenų operatyvų atnaujinimą jiems pasikeitus.
Draudžiama svetainės teikiamas paslaugas perleisti komerciniais tikslais tretiesiems asmenims.

4. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga
Kiekvienas besiregistruojantis bei perkantis mokamas svetainės paslaugas asmuo pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu svetainės duomenų bazėje. Tokio asmens duomenys yra naudojami jo registravimo bei vėlesnio administravimo sistemoje tikslu.
Kiekvienas besiregistruojantis bei perkantis mokamas svetainės paslaugas asmuo sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos sistema registruos dalyvio kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
Kiekvienas besiregistruojantis bei perkantis mokamas svetainės paslaugas asmuo norėdamas naudotis mokamomis paslaugomis privalo pateikti šiuos būtinuosius registracijos duomenis: vardą, pavardę, e-pašto adresą, prisijungimo vardą, telefono numerį bei slaptažodį. Jeigu dalyvis nepateiks būtinųjų duomenų, sistema neleis jam užsiregistruoti ir naudotis svetainės paslaugomis.
Dalyvis turi teisę susipažinti su svetainėje saugomais savo duomenimis ir turi teisę ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius savo asmens duomenis.

5. Asmens duomenų apsauga
Visa svetainėje esanti informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenimis, yra tvarkoma bei saugoma pasitelkiant pažangias organizacines ir technines priemones, kurios tinkamai apsaugo šią informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.
Šiose Taisyklėse nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, svetainės kūrėjai pasilieka teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai siekdami tinkamai suteikti Jūsų pageidaujamas paslaugas ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.
Svetainės kūrėjai įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose taisyklėse, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra privaloma tai padaryti.

6. Atsakomybė
Svetainės kūrėjai stengiasi užtikrinti pačią aukščiausią administravimo ir pateikiamų paslaugų kokybę vartotojams, tačiau negarantuoja šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl gedimų svetainės kūrėjams ar trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse, kuriomis remiantis teikiamos svetainės paslaugos.
Svetainės kūrėjai neatsako už Jūsų pateiktos informacijos, taip pat trečiosios šalies Jums atsiųstos informacijos turinį, jo nekontroliuoja ir niekaip kitaip nedaro jam įtakos.
Tais atvejais, kai svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, svetainės kūrėjai neatsako už ten pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, tokių tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir tiems asmenims neatstovauja.
Svetainės kūrėjai neatsako už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save arba netinkamai ar netinkamoje situacijoje pasinaudojote svetainės teikiama paslauga.
Svetainės kūrėjai neatsako už Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugos teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitų priežasčių, nei akivaizdus svetainės kūrėjų aplaidumas ar tyčiniai veiksmai.
Jūs savarankiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis svetainės teikiamomis paslaugomis.
Tais atvejais, kai atskirų paslaugų teikimui jums yra suteikiamas asmeninis atpažinimo kodas, jūs esate patys atsakingi už jums suteikto atpažinimo kodo atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei paslauga naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie svetainės pasinaudodamas Jums asmeniškai suteiktu atpažinimo kodu, mes tokį asmenį laikome tinkamu vartotoju, ir neatsakome už šios informacijos atskleidimą ir dėl to atsiradusius žalingus padarinius.

7. Paslaugų nutraukimas
Svetainės kūrėjai turi teisę neįspėję Jūsų bet kuriuo metu ir nenurodę priežasties nutraukti svetainės teikiamas atskiras arba visas paslaugas.

8. Pranešimai
Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su svetainės veikla, maloniai prašome mus informuoti.
Visi svetainės kūrėjų pranešimai dėl naudojimo sąlygų pateikiami pačioje svetainėje.

9. Taisyklių keitimas
Svetainės kūrėjai turi teisę iš dalies arba pilnai keisti šias taisykles pranešdami apie tai svetainėje.

10. Taisyklių galiojimas
Šios taisyklės galioja nuo Jūsų apsilankymo svetainėje momento ir galioja visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės svetainės paslaugomis.

11. Baigiamosios nuostatos
Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi kilę ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

Svarbu: Susipažinkite su apmokejimo būdais, pristatymo ir prekių grąžinimo sąlygomis.